top of page

תנאי שימוש באתר

המנוי אישי - אין להעביר אותו לאחרים

המנויים הם לשנה בלבד ללא יכולת הארכה

סמינר בודד לשלושה חודשים 

bottom of page