top of page

מבצע מינויים לפסח!

לזמן מוגבל עד 5.4.23
מינוי זהב- קוד קופון gold

מינוי פלטינה - קוד קופון Plat

תנאים כלליים 
לטיולי " אנזו מפגש של בית ותרבות "

1. תנאי הרשמה והסכם התקשרות

הרשמתו של המטייל לטיול או תשלום המקדמה (להלן "תנאי התשלום") או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.
התנאים המופיעים באתר האינטרנט של "אנזו מפגש של בית ותרבות" והעדכונים שיימסרו בכתב עד למועד היציאה לטיול, מהווים את הסכם ההתקשרות שבין "אנזו מפגש של בית ותרבות" למטייל. 

 

2. גודל הקבוצה והרכבה

קיום הטיולים מותנה בהרשמה של 20 מטיילים לפחות. "אנזו מפגש של בית ותרבות" שומרים  לעצמם את הזכות לבטל טיול עד 15 יום לפני יציאתו, אם עד אותו מועד לא נרשמו 20 מטיילים לפחות הרשמה הכוללת את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה כזה, "אנזו מפגש של בית ותרבות" תחזיר  את הכספים ששולמו לה בשקלים. למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם ל"אנזו מפגש של בית ותרבות". "אנזו מפגש של בית ותרבות" יהיו פטורים מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

 

3. ביטוח ​​​

 

על הנוסע לעשות ביטוח בריאות ומטען. הביטוח הוא חובה!

"אנזו מפגש של בית ותרבות" אינה אחראים לכל נזק שייגרם למטייל במהלך הטיול.

 

אנו ממליצים לרכוש ביטוח כבר בעת ההרשמה, שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות ע"פ כללי הפוליסה.

 

במקרה חירום שבו יש צורך באשפוז או בהפסקת הטיול, המטייל יפעיל את הביטוח הרפואי האישי שלו. "אנזו מפגש של בית ותרבות" תעשה כל שביכולתה כדי לסייע למטייל, אם זאת החברה לא תישא באחריות להוצאות כלשהן שנובעות מהצורך באשפוז או בהפסקת הטיול עקב סיבות הקשורות למצבו הבריאותי של המטייל.

4. מזון ושתיה​

הארוחות שיסופקו בטיול הן בהתאם למקובל במלונות ובמסעדות. "אנזו מפגש של בית ותרבות" אינה אחראית לספק מזון מיוחד מכל סוג שהוא.

מטייל בעל צרכי תזונה מיוחדים ( טבעוני, ללא גלוטן, דל סוכר ועוד) חייב ליידע את "אנזו מפגש של בית ותרבות" לגבי צרכיו המיוחדים כבר בעת ההרשמה.

"אנזו מפגש של בית ותרבות" אינה מתחייבת לספק מזון המותאם לצרכיו המיוחדים. המטייל חייב להתארגן לטיול ולהצטייד במזון מתאים, מבלי להיות תלוי ביכולתנו להשיג פתרון הולם לצרכיו.

5. עישון​

הטיול בכל שלביו מתחילתו ועד סופו הוא ללא עישון.

6. ערכות שמע​

"אנזו מפגש של בית ותרבות" תספק לכל מטייל ערכת שמע לטובת שיפור איכות ההדרכה. במהלך הטיול חלה על המטייל האחריות לשמור עליה ולהשיבה תקינה בתום הטיול. בכל מקרה של אבדן, או  נזק לערכה, המטייל יידרש לשלם תמורתה סך של 300  ₪.

7. דרכון 

באחריות הנוסע לוודא שהדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות ממועד הטיול והלאה. הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות המטייל בלבד.

מטייל שמסר בהרשמה פרטי דרכון מסוים שהוחלף מאוחר יותר בפרטי דרכון אחר, חייב ליידע את "אנזו מפגש של בית ותרבות" באופן מיידי על השינוי. "אנזו מפגש של בית ותרבות" לא תישא בשום אחריות לסיבוכים והוצאות שעלולים להגרם בשל פרטי דרכון שגויים.

 

8. טיסות ושינויים בלוח הזמנים של חברות התעופה​


שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים.

 

אם לוח הזמנים של חברות התעופה ישונה, יותאם המסלול ללוח הזמנים החדש. אם השינוי יגרום להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר בהתאם.

 

9. בתי מלון

דירוג בתי המלון נקבע על ידי קריטריונים מקומיים ולפיכך רמתו של המלון תקבע אך ורק על סמך הדירוג העצמי שלו, כפי שמופיע באתר הבית של המלון ( במידה ויש אתר כזה) ולא על פי כל קרטריון אחר.

 

10. חדר ליחיד


נרשם יחיד שאינו מעוניין בחדר ליחיד – ייעשה מצדנו מאמץ לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר. מטייל שנרשם כיחיד והוא מעשן, אם לחדרו צורף מטייל יחיד שאינו מעשן – מתחייב להימנע מעישון בחדרי המלונות בכל מהלך הטיול. אם יסרב לשיבוץ כאמור, מראש ובעת ההרשמה או במהלך הטיול – יידרש לשלם תוספת ליחיד בחדר. חדר ליחיד ניתן בבתי המלון בלבד.

מטייל ששובץ לחדר עם בן/בת זוג ואשר ירצה במהלך הטיול לעבור לחדר ליחיד, מתחייב בזאת לשלם ל"אנזו מפגש של בית ותרבות" את ההפרש על מעברו לחדר ליחיד ואת ההפרש על מעבר בן/בת זוגו הקודם/ת לחדר ליחיד.

 

11. תשר​


תשר (טיפ) – כמתחייב מהתנאים בכל טיול וטיול. התשר ישולם על ידי "אנזו מפגש של בית ותרבות" לספקי השירותים השונים: מלצרים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים, סבלים וכד'. התשר עבור מדריך הטיול ונהג הטיול ישולם ישירות על ידי הקבוצה על פי רצונה.

 

12. תנאי תשלום: 

​​

בעת ההרשמה יתבצע תשלום ראשון בסך  450 אירו לאדם

יתרת התשלום עד 45 יום לפני מועד הטיול.
התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער אירו העברות והמחאות ( מכירה) ביום התשלום. 

ימי עבודה: כל אחד מהימים א' עד ה', שאינו יום חג או ערב חג.  

*כרטיסי אשראי שהונפקו בחו"ל – תיגבה עמלה נוספת בסך 2.5% על התשלום.

13. דמי ביטול:  

 

אם מועד הביטול חל ממועד ההרשמה ועד 45  ימי עבודה מלאים לפני היציאה לטיול: 200 אירו למטייל 

אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 44 ימי עבודה ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה: 20% ממחיר הטיול

אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 29 ימי עבודה ועד 22 ימי עבודה לפני היציאה: 50% ממחיר הטיול

אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 21 ימי עבודה ועד 14 ימי עבודה לפני היציאה: 80% ממחיר הטיול

אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 13 ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול: 100% ממחיר הטיול

 

***בכל מועד בו יבטל מטייל את השתתפותו בטיול לאחר ההרשמה, יחויב המטייל (בנוסף על דמי הביטול המצוינים לעיל) בעלות ביטול מרכיבי התעופה

(טיסות בינלאומיות ו/או טיסות פנים, כמתחייב בחוקי הביטול של חברת התעופה). כמו כן, יחויב בעלות אשרות כניסה (אם הונפקו).

*** הוראות בדבר דמי הביטול יחולו בכל מקרה של הודעת ביטול מטעמו של הנרשם מכל סיבה שהיא.

מטייל שנאלץ לבטל את נסיעתו יודיע על הביטול באמצעות דוא"ל בלבד.

*** ימי עבודה: כל אחד מהימים א' עד ה', שאינו יום חג או ערב חג.  

14. טיסות: 

 

שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול.

מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר.

מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים. 
אם לוח הזמנים של חברות התעופה ישונה, יותאם המסלול ללוח הזמנים החדש.

אם השינוי יגרום להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר בהתאם. 

 

15. מצבי חירום:​

 

אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב.

בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי.

במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים ששולמו ל"אנזו מפגש של בית ותרבות" בפועל, בשקלים או אם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום

ששילם ל"אנזו מפגש של בית ותרבות",  בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה "אנזו מפגש של בית ותרבות" (לרבות התחייבות של החברה) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר.

אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד, בקיזוז אלו אשר "אנזו מפגש של בית ותרבות" לא תקבל בעבורם החזר. בכל מקרה שבו מטייל יחליט לבטל את יציאתו לטיול, לרבות בגין הסיבות דלעיל, יחולו לגביו ההוראות המפורטות במחירון בנוגע לאפשרות ביטול.

16. אחריות וביטוח:​

"אנזו מפגש של בית ותרבות" לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למטייל במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אם הוציאה "אנזו מפגש של בית ותרבות"  הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהא המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לחברה, כולל מחיר ערכת שמע שקיבל מטייל לשיפור תנאי ההדרכה והטיול , ולא הוחזרה. המטייל מתחייב לרכוש בעצמו ובעבורו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, בלא זכות שיבוב כלפי "אנזו מפגש של בית ותרבות" או מי מטעמה.

17. וירוס הקורונה 

בכל הנוגע לוירוס הקורונה - הנהלים יהיו בכפוף של מדינת ישראל ויוון במועד הטיול.

18. סירוב להרשמה ו/או הפסקת טיול

"אנזו מפגש של בית ותרבות" שומרים לעצמם את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה בנידון.

"אנזו מפגש של בית ותרבות" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול.

במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו למטייל הכספים אשר נגבו על הטיול אלא אם "אנזו מפגש של בית ותרבות"  תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי שלא נוצל.

19. כללי

​הטיול מטעם "אנזו מפגש של בית ותרבות" מתוכנן היטב , עם זאת, מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום שינויים בטיול, או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות השירותים וטיבם אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון. אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך בד בבד נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית.
שירותי הקרקע והטיסות אינם מסופקים על ידינו, ומטבע הדברים הם נרכשים בעבור המטיילים מגורמים חיצוניים דוגמת חברות תעופה, בתי מלון, חברות ספנות וכיו"ב. בכל הקשור אליהם אנו בגדר מתווך בלבד בין הספקים לבין המטייל, ולפיכך אין אנו אחראים באופן כלשהו לשיבושים, לתקלות או לשינויים שיחולו בהם.

​​

*** הטיול מותנה במינימום 20 משתתפים

*** תכנית הטיול נתונה לשינויים לפי שיקול דעת "אנזו מפגש של בית ותרבות" ובלבד שאין מדובר בשינוי מהותי של התכנית

כל הכתוב לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

​​ט.ל.ח

bottom of page